نمی زند   هر پیله ای که با چوب می زند پروانه می شود‬‫چوبش را بالا بده‬‫می گویم بزن‬‫اما نمی زند.            
/ 4 نظر / 55 بازدید
                شبیه به درختا   یه پاک کن ورداشت و زانوهاشو پاک کرد. می خواست شبیه درختا باشه.                  
/ 0 نظر / 22 بازدید
              کفترچاهی    ته چشمانم چاهی است  که نور با سطل هایش هر روز دست خالی برمی گردد.                    
/ 0 نظر / 16 بازدید
آبان 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
9 پست
مهر 89
13 پست
شهریور 89
9 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
10 پست
بهمن 87
13 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
10 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
21 پست
مرداد 87
13 پست
تیر 87
51 پست
خرداد 87
52 پست
اسفند 86
32 پست
بهمن 86
39 پست
دی 86
16 پست
آذر 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
9 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
14 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
14 پست
خرداد 84
13 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
9 پست