تعالی

 

می گوید راستش من شش شورت بیشتر در زندگی ام ندارم، از خدا می خواهم برای همه روزهای هفته شورت داشته باشم.

ای کاش همه شما آن جا بودید و می دیدید با چه احساس و شعفی درباره شورت هایش حرف می زد، انگار که پدری مهربان درباره فرزندانش.

می گویم پس تعالی انسان چه می شود؟

می گوید من یک عمر  گوش مفت گیر آورده ام و این حرف ها را زده ام، تو دیگر از تعالی دم نزن.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید