بادبادک

 

آن که ظاهر مرتب دارد می گوید بادبادک نمی تواند از نخش فراتر برود.

تنها دگمه پیرهن ژولیده به یک نخ بند است. نخ را پاره می کند و می گوید می تواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید