حالا که فرصت داريم

اجازه بدهيد

همين جا با هم

غلط مصطلح کتاب های جغرافيا را تصحيح کنيم.

سه چهارم زمين را

اقيانوس ها را پاک می کنيم

روياهايمان را می نويسيم

که حالا بوی مزارع قهوه را گرفته اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید