؟

 

زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

زن زن زن زن زن زن مرد زن زن زن زن زن زن زن

زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

 

 

این وسط یه مرد پیدا می شه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
نسیم

هست ولی ریز می بینم