اینقدر بی رحمانه اشک نریز

اشک ریختن خوب نیست

رطوبت هوا را زیاد می کند

وسایل خانه را خراب

ممکن است کبریت نم بکشد

آن ظرف نقره ای که مادرت داده زنگ بزند

یا حتا سقف خانه بریزد

پس این قدر بی رحمانه اشک نریز

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید