پاروپارو

 

گناه نکرده ام که تو

تنها تکه ای از خواب بعد از ظهر

يک لاک پشت حامله بوده ای.

من فقط می خواستم زودتر ببينمت

به خاطر همين

تمام عقربه های جهان را هل داده ام.

و حالا پناه می برم به پارويی که

مرا تا خواب بعد از ظهر

يک لاک پشت حامله ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
سميه

تو تمام عقربه ها را هل داده اي اما من تمام ثانيه ها را به دوش كشيده ام