مه

 

دوست دارم مه اون قدر بیاد پایین

که راه خونه مونو گم کنم

 اسم کوچیکم رو

و دیگه هیچ خوابی نبینم.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید