گلدان ساعت هایش را آب می دهد

 

زیر لب می گوید: بخشکد ریشه این همه عقربه!

شانه هایش زیر تابوت دقایق

در صف سوگواران ثانیه.

 آن که زیر لب می گوید بخشکد...

گلدان ساعت هایش را هم آب می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید