پیله زمان

 

زمان برای ما بسیار شبیه پیله ای است که یک پروانه دور خود می تند. وقتی پیله کامل شود رهایی اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید