مشقت خوبان

 

از آقای کوینر پرسیدند:

 روی چه چیز کار می کند؟

آقای کوینر جواب داد:

خیلی در عذابم، دارم اشتباه بعدی ام را آماده می کنم.

 

 

 

کتاب فیل برتولت برشت(داستانک های فلسفی) ترجمه علی عبداللهی

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید