در آستانه در لیز می خوریم

 به مرز امروز و دیروز و فردا  همان قدر می توان تکیه داد و سرش شرط بندی کرد که به حقیقی بودن کوچک و بزرگی تیرهای چراغ برق در یک پرسپکتیو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید